ZLATNO DOBA ŽIVOTA

Celoživotno učenje u funkciji lepše i aktivnije starosti

O nama

 

DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
Društvo za obrazovanje odraslih je nevladino, neprofitabilno udruženje građana, osnovano 2000. godine sa ciljem naučnog i stručnog istraživanja obrazovanja odraslih, unapređenja različitih oblika kuturnog, vaspitnog i obrazovnog rada sa odraslima, obrazovanja i usavršavanja stručnjaka za obrazovni rad sa odraslima i opšteg podizanja kulturno-obrazovnog nivoa. Društvo sarađuje sa vladinim i nevladinim sektorom kao i sa stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave istom ili srodnom problematikom. Društvo je i punopravni član Evropske andragoške asocijacije (EAEA).
Za 11 godina svog postojanja Društvo je privuklo značajnu pažnju stručne andragoške i šire javnosti svojim angažovanjem na popularisanju savremene andragoške misli i prakse, artikulisanjem aktuelnih andragoških potreba i koordinacijom andragoških aktivnosti referentnih domaćih institucija, izradom strateških projekata u oblasti transformacije obrazovnog sistema odraslih, tehničkom pomoći andragoškim institucijama i ključnim doprinosom u reformi zakonske regulative u oblasti obrazovanja. Društvo za obrazovanje odraslih se ovim i sličnim aktivnostima afirmisalo kao “kišobran” institucija andragogije Srbije. Pored nekoliko desetina izdatih stručnih knjiga i brošura Društvo je kao učesnik, organizator, koordinator i/ili finansijer pokrenulo, podržalo ili makar propratilo, praktično sve ključne aktivnosti iz oblasti obrazovanja odraslih u našoj zemlji u periodu prethodnih 11 godina.
Sve svoje aktivnosti Društvo realizuje finansijski podržano od Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke i drugih međunarodnih institucija i fondacija. Najveći deo od nekoliko desetina saradnika čine profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu – andragozi, padagozi i psiholozi, i drugi stručnjaci ovih profila iz obrazovnih institucija i organizacija.

  

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR - MIBOR
Društvo mladih istraživača Bor formirano je daleke 1976 godine u okviru tadašnje omladinske organizacije sa ciljem da okuplja učenike, studente i ostale mlađe ljude i uvodi ih u obrazovanje i naučno istraživački rad. Pod geslom ”Jednom mladi istraživač – uvek (mladi) istraživač” Društvo mladih istraživača je prevazišlo generacijsku barijeru i sada u članstvu ima sve generacije, posebno one prve generacije mladih koje sada pripadaju starijoj populaciji.
Obzirom na karakter sredine u kojoj deluje (Bor kao crna ekološka tačka okružena zelenim prstenom očuvane prirode) Društvo mladih istraživača je postepeno težište svojih aktivnosti pomeralo ka zaštiti životne sredine i održivom razvoju lokalne i šire zajednice. Glavni oblici aktivnosti su tradicionalno obrazovanje, istraživačke akcije i kampovi, naučni-stručni skupovi, realizacija različitih projekata, informisanje i medijske kampanje, zastupanje i dr. Pri tom se ostvaruje široka saradnja i partnerski odnosi  sa velikim brojem nevladinih organizacija, obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija, javnim ustanovama i preduzećima, organima lokalne samouprave i državnim organima, kao i međunarodnim  organizacijama kao što su kancelarije Svetske banke, Regionalnog centra za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope, DVV  International i dr.
Društvo mladih istraživača Bor, pored obrazovanja i drugih aktivnosti namenjenih mladima, razvilo je i brojne slične aktivnosti namenjene starijoj populaciji, pri tom kombinujući međugeneracijsku saradnju, kao i povezivanje znanja i iskustva starijih sa entuzijazmom i poletnošću mladih. Posebno je već čitavu deceniju okrenuto popularizaciji i realizaciji brojnih programa obrazovanja odraslih odnosno doživotnog obrazovanja ( kroz aktivno učešće u festivalima obrazovanja odraslih, organizovanje edukativnih programa za široki krug građana u različitim oblastima, naročito u ekologiji, razvoju turizma, očuvanju tradicionalne kulture i dr.). Na ovom planu plodna saradnja ostvarena je sa Društvom za obrazovanje odraslih iz Beograda, kao i sa lokalnim nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, državnim organima.

 

EDIT CENTAR
EDIT predstavlja akronim od četiri reči na engleskom jeziku: obrazovanje (Education), razvoj (Development), informisanje (Information) i obuka (Training) što predstavlja glavna polja i načine delovanja EDIT Centra. Osnovni cilj organizacije je osnaživanje pojedinaca, društvenih grupa i organizacije kroz programe neformalnog obrazovanja.
Nakon realizacije više od 100 projekata u saradnji sa brojnim institucijama, organizacijama i medijima, ONO organizacija, osnovana 2005. godine je proširila polje svoje delatnosti i u značajnoj meri unapredila svoje kapacitete. Preregistracijom 2011. godine menja ime u EDIT Centar i proširuje polje svoga delovanja.
Najznačajnija dostignuća organizacije su brojni projekti i obuke koje je organizacija samostalno ili u partnerstvu, sprovela uz podršku različitih institucija i fondacija od lokalnog do evropskog nivoa, a takođe je značajan doprinos članova EDIT Centra koji su učestvovali kao stručnjaci i treneri prilikom priprema i izrada brojnih strateških dokumenata i istraživanja od lokalnog, pokrajinskog, regionalnog, pa do nacionalnog i evropskog nivoa.
Misija organizacije EDIT centar je osnaživanje pojedinaca, društvenih grupa i organizacija, kroz obrazovne, razvojne i informativne programe, radi stvaranja okruženja po meri čoveka.
Rad na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou ostvaruje se kroz realizaciju sledećih aktivnosti:
- Obrazovni rad (obuke i treninzi)
- Doprinos kreiranju strategija za rad sa različitim ciljnim grupama
- Savetodavno-mentorski rad (konsalting)
- Razvoj projekata i programa za unapređenje života i rada ciljnih grupa
- Informativni rad
- Istraživački rad
- Izdavačku delatnost
- Ralizaciju aktivnosti koje odgovaraju na potrebe ciljnih grupa (mladi, pripadnici ranjivih grupa i manjina, nosioci omladinskog rada i aktivnosti neformalnog obrazovanja i aktivisti)
- Promociju i ostvarivanje međusektorske saradnje u rešavanju društvenih problema.
Januara 2009. godine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, organizacija EDIT centar je postala saradnička organizacija Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih (ERIKА). Na taj način EDIT organizaciji postali su dostupni resursi neophodni za unapređenje informisanja mladih u skladu sa evropskim standardima i principima, kao i pristup brojnim obukama za naše kadrove na temu informisanja mladih.
Ljudi i njihove potrebe su najveća vrednost i resurs koji organizacija promoviše kroz: visoke profesionalne standarde, visok nivo lične posvećenosti, kulturu otvorene komunikacije, odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

 

LESKOVAČKI KULTURNI CENTAR
Leskovački kulturni centar započeo je svoje delovanje 1981. godine prvobitno kao Dom kulture mladih „Žika Ilić Žuti“, potom kao Dom kulture Leskovac, a od 2002. godine nosi naziv Leskovački kulturni centar.
Zgrada Leskovačkog kulturnog centra je jedinstvena građevina zaštićena zakonom. Nalazi se u strogom centru grada. Sastoji se od kompleksa višenamenskih prostorija, ukupne površine 1180 m2: Veliki hol u prizemlju ( pogodan za koncerte, izložbe, mini sajmove,kreativne radionice, revije...) ; Kamerna sala ( bioskopska i pozorišna dvorana kapaciteta 160 mesta); Galerija sa oko 300 m2 izlagačkog prostora ; Hol na spratu kapaciteta oko 60 mesta ( prostor za književne promocije, tribine, komercijalne promocije i sl.) ; slikarski ateljei i radionica škole slikanja i škole stripa u tavanskom prostoru; Salon knjiga u aneksu zgrade; Letnja bašta
kapaciteta 1200 sedišta sa jednom od najakustičnijih pozornica u Srbiji; podrumska prostorija, površine 100m2, pogodna za školu baleta, plesne radionice, probe i pripreme horova i ansambla folklora...
Leskovački kulturni centar realizuje sledeće programe i to: Likovni program, Književno-tribinski program, Program izdavanja časopisa i knjiga, Filmski program, Muzički program, Dramski program, Program za decu i mlade i Program za razvoj kulturnog amaterizma. Pored brojnih gostujućih umetničkih programa iz svih oblasti kulture, Leskovački kulturni centar je realizator nekoliko tradicionalnih manifestacija i programa koji svojim značenjem i dužinom trajanja prevazilaze lokalne okvire: izdavanje časopisa“Naše stvaranje“( od 1953.god) ; likovna kolonija „Vlasina“ (održavana skoro 40 godina, od pre 2 godine transformisana u Gradsku likovnu koloniju); Majski likovni salon ( od 1992.god predstavlja presek najkvalitetnijih likovnih radova akademskih slikara Leskovca); Prodajni salon knjiga ( od 2003. god, prodaja knjiga na štandovima u Velikom holu, sa pratećim književno- promotivnim programima); Leskovački internacionalni filmski festival – LIFFE ( od 2009.god, takmičarsko-revijalna smotra filmova sa ex-yu prostora); Naučni skup „Dijalekat i dijalekatska književnost ( bijenalna manifestacija započeta 2006. god. Od radova predstavljanih na skupu naredne godine štampa se Zbornik radova „Dijalekat i dijalekatska književnost“); Dramski studio
( redovno učešće predstava na smotrama pozorišnih amatera u Srbiji i osvojene brojne nagrade za glumu, režiju i predstavu u celini).
Kao suorganizator ili tehnička podrška Leskovački kulturni centar godinama učestvuje u realizaciji Balkanske smotre mladih strip autora, Dana Nikolaja Timčenka, Leskovačkih dana muzike – LEDAMUS, Maskenbala i karnevala u okviru Leskovačkog leta, Noći muzeja i Dana grada. Leskovački kulturni centar sarađuje sa velikim brojem institucija kulture u gradu, regionu i šire.

 

UDRUŽENJE "KERAMIKA ZLAKUSA" UŽICE
Udruženje "Keramika Zlakusa" Užice je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture i tradicije. Već šesnaest godina udruženje organizuje Međunarodnu kolonije umetničke keramike Zlakusa u cilju zaštite i očuvanja grnčarsko - lončarskog zanata koji predstavlja  nastavak viševekovne tradicije. Organizacija je posvećena i realizaciji letnje škole keramike, objedinjavanju starih majstora lončara – grnčara, stvaranja instituta za proučavanje i prezentaciju starog lončarsko -  grnčarskog zanata. Pored ovih aktivnosti Keramika Zlakusa obezbeđuje prostor za izlagače i smeštaj umetničkih radova iz fundusa kolekcije sa Međunarodnih kolonija umetničke keramike Zlakusa Užice i grnčarije. Takođe se bavi izdavačkom delatnošću i edukacijom.

 

dvv international
dvv
international je Institut za međunarodnu saradnju Saveza visokih narodnih škola Nemačke. Savez visokih narodnih škola i Institut zastupaju interese oko 1000 Visokih narodnih škola, kao i svojih članova na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. dvv international sarađuje sa preko 200 organizacija u 40 zemalja sveta. Institut je stručni partner, koji svoje iskustvo i resurse ugrađuje u projekte sa partnerima istovremeno učeći od njih. dvv international finansira projekte uz podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) i iz drugih izvora.
Osnovne aktivnosti
dvv international:
-  podstiče razmenu iskustva i stručnih znanja iz oblasti obrazovanja odraslih na evropskom i međunarodnom nivou
-  podržava izgradnju i razvoj institucija za obrazovanje odraslih u zemljama u razvoju i tranziciji
-  pruža obuke, stručno savetovanje i nastavna sredstva u oblastima opšte obrazovnih tema, interkulturnog učenja i građanskog obrazovanja u kontekstu evropske zajednice
U okviru jednog od svojih glavnih ciljeva – borba protiv siromaštva - dvv international podržava izgradnju efikasnih institucija i organizacija u oblasti obrazovanja odraslih, koje bi svojim umrežavanjem pružile značajan doprinos sistemu obrazovanja odraslih. Pri tome važan orijentir predstavljaju „Milenijumski razvojni ciljevi“ (MDG), zatim program „Obrazovanje za sve“ i „Svetska konferencija o obrazovanju odraslih“ (CONFINTEA).
Sa stanovišta sadržaja, težište rada je na osnovnom obrazovanju, opismenjavanju, učenju o životnoj okolini, održivom razvoju, globalnom i interkulturnom učenju, procesima migracija i integracija, učenju o zdravlju i prevencija od AIDS-a, sprečavanju kriza i demokratskom obrazovanju. Orijentisanost prema tržištu rada omogućava uspostavljanje veza između obrazovanja i zaposlenja, podržava ljude pri zaposlenju i njihovu integraciju na radnom mestu kao i povećanje prihoda, a doprinosi i uspostavljanju i jačanju saradnje među zaposlenima. U realizaciji svojih projekata dvv international posebnu pažnju poklanja ljudskim pravima i zahtevima za podršku žena i jednakost polova.