ZLATNO DOBA ŽIVOTA

Celoživotno učenje u funkciji lepše i aktivnije starosti

Izveštaj o konačnim rezultatima glasanja za najbolje fotografije izložbe - 27.5.2012.

Rezultati žiriranja foto konkursa - 15.11.2011.

Na konkurs je pristiglo 336 radova od 135 autora.

Izabrano je 30 radova sledećih autora:

Aleksandra Radoš
Bojan Džodan – 2 rada
Branislav Marković
Daniela Mihailović
Dejan Balinda – 2 rada
Đorđe Gavrilović
Dušan Bebić – 2 rada
Goran Švabić
Gordana Cekić
Igor Pavićević
Ivan Mančić
Ivana Todorović
Jelena Micić
Katarina Ristić
Kosta Todoroski – 2 rada
Marta Rojnić
Milica Gvozdenović
Mina Delić
Nikola Fifić
Nikola Sokolov
Nikola Veljković
Srđan Srđanov
Suzana Dinić
Vuk Adžić
Zdravko Graovac – 2 rada

Pravila i uslovi foto konkursa

U okviru projekta „Zlatno doba života“, koji ima za cilj promociju lepe i aktivne starosti, ideju celoživotnog učenja, bolju integraciju marginalizovanih pripadnika trećeg životnog doba i međugeneracijskog dijaloga, Društvo za obrazovanje odraslih raspisuje foto konkurs.

Tok konkursa:   Od pristiglih fotografija će biti izabrano trideset, od kojih će biti formirana putujuća izložba. Izložba će po tri nedelje biti izložena u Novom Sadu (1-21.12.2011), Užicu (17.1.-6.2.2012), Leskovcu (24.2-15.3.2012), Boru (29.3.-19.4.2012) i Beogradu (18.5.-7.6.2012). Posle izložbe u Beogradu, biće izabrana tri najbolja rada, koja će na završnoj konferenciji projekta biti nagrađena novčanim nagradama. Ova tri rada će putem bilborda i flajera promovisati ideje projekta u dvonedeljnoj kampanji koja će uslediti, a izložba će nastaviti svoj život putujući po institucijama za obrazovanje odraslih u Nemačkoj.

Organizator:   Organizator konkursa je NVO Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda.

Tema:     Učesnici konkursa treba da se na naslovnoj stranici internet strane projekta http://zlatnodoba.webs.com/ detaljno upoznaju sa ciljem projekta, da bi u potpunosti razumeli temu konkursa. Cilj putujuće izložbe je da promeni postojeće predrasude i stereotipe o starosti kao nužno pasivnoj, ružnoj, nikom potrebnoj, beskorisnoj... U tom kontekstu očekujemo Vaše radove koji prikazuju lepšu stranu i pozitivne aspekte starosti, koji promovišu međugeneracijski dijalog, aktivno starenje, dragocenost iskustva i znanja...

Trajanje:     Konkurs je otvoren od 16. septembra (00č) do 16. oktobra (24č).

Učesnici:     Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije. Na konkursu ne mogu učestvovati članovi žirija, zaposleni i saradnici u organizacijama koje realizuju projekat „Zlatno doba života“, kao ni članovi njihovih užih porodica. Organizacije koje realizuju projekat su navedene na Internet stranici http://zlatnodoba.webs.com/onama.htmU situacijama kada je autor fotografije maloletno dete savetujemo da jedan od roditelja pošalje radove pod svojim imenom. Nakon završnog izbora tri prvonagrađena rada, kad budemo u situaciji da objavimo imena autora, eventulano nagrađeni rad maloletnog deteta će biti objavljen pod njegovim imenom.

Kotizacija:     Učešće na konkursu je besplatno.

Radovi:     Svaki učesnik može poslati do 3 (tri) fotografije, u kolor ili crno-beloj tehnici, u elektronskom formatu JPEG, kompresija 12, minimalna veličina duže stranice 2400 tačaka. Uz radove mora biti poslata i konkursna prijava.

Autorstvo:     Svaka fotografija mora biti originalno delo učesnika i ne sme biti korišćena ranije. Autori se odriču nadoknade za reprodukovanje radova na Internet stranicama, publikacijama, plakatima i drugim materijalima u cilju promocije ciljeva projekta „Zlatno doba života“.

Dostavljanje radova:    Moguća su tri načina dostave radova:

     1. elektronskom poštom na e-adresu: aes@sbb.rs – ne savetujemo da se šalju e-poruke veće od 8MB, zato je veće radove preporučljivo slati svaki pojedinačno,

     2. klasičnom poštom na optičkom disku (CD/DVD) na adresu: Društvo za obrazovanje odraslih, Đure Jakšića 6, 11000 Beograd,

     3. ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije Društva za obrazovanje odraslih u Beogradu, svakog radnog dana u periodu od 10-16 časova.

Označavanje radova:    Svaka fotografija treba da bude označena brojem. Ime fotografije treba upisati u konkursnu prijavu, pored broja fotografije. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće prikazivani pod imenom koje im je autor dodelio u konkursnoj prijavi. Radovi bez imena će biti prikazani sa naznakom „bez naslova“.

Konkursna prijava:     Radove mora pratiti kompletno popunjena konkursna prijava. Ukoliko učesnik, zbog veličine fotografije, radove šalje u dve ili tri e-poruke, svaka od ovih poruka mora sadržavati i konkursnu prijavu (identičnu).

Neće biti prihvaćeni:

     1. radovi autora koji pošalju više od tri fotografije,

     2. radovi autora koji uz fotografije ne pošalju kompletno popunjenu konkursnu prijavu,

     3. radovi autora pristigli van gore navedenog perioda za prijem radova.

Nagrade:     Nagrade konkursa su novčane:

                    prva nagrada iznosi 1.000 Eur (hiljadu evra)

                    druga nagrada iznosi 750 Eur
                    (sedamstotinapedeset evra)

                    treća nagrada iznosi 500 Eur (petstotina evra)

          Nagrade se isplaćuju u dinarskoj protivvrednosti.
          Porez je obaveza primaoca nagrade i biće izmiren prilikom isplate nagrade.

Žiri:     1. Svetlana Živanić,
            savetnica u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, urednica programa i koordinatorka mreže Univerziteta za treće doba u periodu od 1989. do 2007.godine, članica Radne grupe za izradu Nacionalne strategije o starenju (2006 – 2015), autorka i koautorka više radova u oblasti obrazovanja i kvaliteta života u trećem dobu i koautorka akreditovanog programa obuke „Prevencija nasilja nad starijim osobama“;

           2. Gorjana Ajzinberg,
           arhitekta i magistar primenjenih umetnosti, više od deset godina predavač na raznim programima za treće životno doba., realizator brojnih programa i aktivnosti mreže Univerziteta za treće životno doba, sa višedecenijskim iskustvom profesionalnog bavljenja tekstilnom veštinom pačvork. Osnivač  Škole pačvorka, član ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) od 1963;

           3. Milan Živković,
           izvršni urednik časopisa Refoto. Majstor fotografije Foto saveza Srbije i član Umetničkih saveta Foto saveza Srbije i Foto kino i video saveza Vojvodine. Član  ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) i Art grupe "Anastas";

           4. Dragoslav Mirković,
           stručni saradnik na Fakultetu primenjenih umetnosti, Majstor fotografije Foto saveza Srbije, član fotografske sekcije ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije), EFIAP/b (Federation Internationale del' Art Photography);

            5. Dušan Zdravković,
           rukovodilac projekta "Zlatno doba života" i direktor Društva za obrazovanje odraslih.

Žiriranje:     Članovi žirija će žirirati radove za izložbu. Izložbu će pratiti glasačka kutija. U izboru radova za novčane nagrade će učestvovati i žiri i posetioci izložbi. Rad sa najviše glasova po izboru publike će dobiti 15 bodova, drugi rad 10, a treći 5 bodova. Članovi žirija će u finalnom izboru tri najbolja rada raspolagati svako sa po 6 bodova. Članovi žirija će žirirati tri nagrađena rada pre nego što se otvori glasačka kutija. Sabiranjem glasova posetioca izložbe i članova žirija biće određeni pobednici. U slučaju situacije jednakog broja glasova odlučivaće rukovodilac projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursna prijava

Ovde možete preuzeti prijavni formular:

                                                          KONKURSNA PRIJAVA

 

Ukoliko imate problema sa preuzimanjem formulara, u produžetku sledi mustra koju možete iskopirati u Word dokument i iskoristiti kao prijavu:

PRIJAVA NA FOTO KONKURS

“Zlatno doba života”

Ime:    

 

Prezime:

 

Jedinstveni matični broj građana (JMBG):

 

Broj lične karte:

 

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i grad):

 

 

Telefon 1:

 

Telefon 2 (nije obavezan podatak):

 

E-mail (nije obavezan podatak):

 

 

Fotografija 1 – naziv (nije obavezan podatak):

 

 

Fotografija 2 – naziv (nije obavezan podatak):

 

 

Fotografija 3 – naziv (nije obavezan podatak):

 

 

Snosim moralnu i materijalu odgovornost za radove koje šaljem. Odričem se nadoknade za reprodukovanje radova na Internet stranicama, publikacijama, plakatima i drugim materijalima u cilju promocije ciljeva projekta „Zlatno doba života“. U celini prihvatam propozicije foto konkursa objavljene na Internet stranici http://www.zlatnodoba.webs.com/.

Datum:  ____. ____. ________.

 

Potpis:  ______________

ili (precrtaj polje) ____ prijava se šalje e-poštom i važeća je bez potpisa